Saturday, April 21, 2018
OBB Latest News:

Obudhingiya traditional names

Traditional names in Obudhingiya among Babwisi Ethnic Community
Maliina ghaa Lubwisi

Compiled by: Rev. Can. Timothy Bandirana

BAKALI
1. Mbikaliiye
2. Beeswikila
3. Nanjala
4. Balindiya
5. Balinjikuta
6. Tabutoona
7. Babisobwabo
8. Bukampemula
9. Bakampimbila
10. Ndighwaki
11. Kilihoona
12. Etimalyabo
13. Babiik’ebugha
14. Lukulwabo
15. Tabiita
16. Tabununka
17. Nkaukimba
18. Nkaghumela
19. Ghubiika
20. Bambuniyaki
21. Balikulilaha
22. Tabasiima
23. Bukansukuwa
24. Badheedheeuwe
25. Koomwawe
26. Buhemula
27. Balinguwo
28. Mughasoki
29. Beelogha
30. Kalibaatila
31. Agbekuwa (balongo)
32. Ambuusa
33. Tababwomba
34. Tabaghwata
35. Kubholiya
36. Babukwatiya
37. Bukeebwabo
38. Tabakuliliyaayo
39. Balikanjiyo
40. Nsonisyabo
41. Mbulisyabo
42. Balimbughiya
43. Mbuleleeye
44. Kaheelu
45. Butulibwabo
46. Nkabukwelela
47. Mbubyaliiye
48. Beeikaliya
49. Tuliikaliilaha
50. Butamanya
51. Bighuweki
52. Bukandwaliya
53. Byabo
54. Beebona
55. Tibaghitaliya
56. Kwedima
57. Nsonooki
58. Kaboneesa
59. Nakyabu
60. Byabanaghi
61. Baghende
62. Ndighenda
63. Kalibaatila
64. Bukambona
65. Bulogho
66. Mbikaliiye
67. Byabali
68. Byabusa
69. Busabutama
70. Babyali
71. Libhwabho
72. Taabughaniya
73. Tibaliila onji
74. Beesemeliya
75. Baghwemaliya
76. Beeswikila
77. Buswekiya
78. Ndisiimwani
79. Beeigha
80. Buswaliya
81. Bukanjeheelela
82. Butulibwabo
83. Buloliya
84. Tabununka
85. Ngulibiita
86. Kaabhalanja
87. Kanikki
88. Kabanjungu
89. Kabahindi
90. Mbuleleeye
91. Bukanjoleka
92. Nkaukimba
93. Baghwejiba
94. Nakala
95. Nambaijo
96. Bujune
97. Baghende
98. Nditumaani
99. Nansooliya
100. Nsunguwa
101. Nkabadheedha
102. Nkabasaasiya
103. Kwegheliya
104. Nkabwongela
105. Nkabanonela
106. Kaboolu
107. Mukaliki
108. Bhansunge
109. Wende
110. Balimpana
111. Ghaalimaka
112. Makaaghaabo
113. Kabhengu
114. Kalabiyo
115. Bulimpikiyaha
116. Ghubiika
117. Etimalyabo
118. Babukwatiya
119. Batighuwa

BASAASA
1. Komunjala
2. Babindubhila
3. Balinsangayo
4. Nyamayabo
5. Ngighuyabo
6. Kitalikyawe
7. Bamwitileebiye
8. Ndyejiika
9. Mujiiki
10. Balikamanya
11. Nkwilabusa
12. Ndyanabo
13. Nkabona
14. Bakahuwa
15. Kalikoona
16. Kawe-kawe
17. Mubughitaali
18. Mugami
19. Mubuuliya
20. Bakeecula
21. Bwankeela
22. Ntamuhiila
23. Nsekanabo
24. Bampalana
25. Nkabukeesiya
26. Ndikyemalila
27. Balijeluw
28. Balyogbuwa
29. Mbaanaani
30. Onjitaalogha
31. Bakatwelinga
32. Bakatuusuka
33. Bukantuwa
34. Tabamwenda
35. Ntul’enoba
36. Basiima
37. Byamaka
38. Bahemuka
39. Bambaliilila
40. Balikighamba
41. Tabeenigha
42. Katuulamu
43. Sengi, kato (balongo)
44. Butelukila
45. Banseka
46. Bakeetuwa
47. Balitwana
48. Weeitile
49. Bakankwaki
50. Bakatwelinga
51. Beebhihiliya
52. Bakatwika
53. Ndibamaliisiya
54. Bandirana
55. Balikulungi
56. Bhacurana
57. Bhaajane
58. Muyaayi
59. Ndiiyaha
60. Tombo
61. Bundoloye
62. Balikulilaha
63. Kyesaagha
64. Ndabughilaha
65. Kyebungiya
66. Nkaghuluma
67. Bwisakilo
68. Bukanjoha
69. Bujune
70. Nkombi
71. Mukulumba
72. Nkabwisila
73. Tibaaghuwa
74. Bakankwaki
75. Nditumwani
76. Kituulo
77. Bulogho
78. Ndibajela
79. Nkabandinabo
80. Tabunsaala
81. Tandiswala
82. Tandisaaghayo
83. Tuughuwe
84. Bakaweelayo
85. Bampiigha
86. Mpiighuwa
87. Mulenguwa
88. Mbeighaana
89. Bundeketiye
90. Tambesigha
91. Kimbutu
92. Balikanjiyo
93. Bhanjale
94. Ngugha
95. Kikonko
96. Kighambi
97. Kabimbi
98. Kaakwanguwa
99. Kabhii
100. Bulimbe
101. Ngeleki
102. Ntanda
103. Katalikaawe
104. Kitakuliiyo
105. Kyebhimba
106. Weehuniye
107. Kitaami
108. Kaawe-kawe
109. Mudhingiya
110. Bakatwedhoho
111. Mbaanaani
112. Kamuntu
113. Tibengana
114. Tumwelinde
115. Weelinde
116. Weeghendiye
117. Bakakiighalila
118. Mpweluwa
119. Nsiima
120. Mbungi
121. Ndiiyaha
122. Taaliwaawe
123. Balyesiima
124. Kyambiyo
125. Kihanda
126. Bakangambila
127. Kalunjiyamu
128. Kabhili
129. Nkubha
130. Asili
131. Ndighilantiya
132. Bunkwamiiye
133. Kyesangile
134. Ndyaanabo
135. Nkabatama
136. Bakatwika
137. Ntaaghuwa
138. Bukanjujuula
139. Namutakiya
140. Babimpeekiya
141. Babiisile
142. Bughani
143. Kasooli
144. Bampuwa
145. Bamukoka
146. Bamunaabiliya
147. Bukantangisiya
148. Bankotelana
149. Ntulanke
150. Bhanjale
151. Mujoloto
152. Teekwila
153. Kahusiko
154. Bakyeyalemu
155. Kyamboone
156. Kyaboona
157. Bakankwisiya
158. Mahanga
159. Mutoghwabo
160. Bidimaagiyo
161. Bakabundiila
162. Balyebuuliya
163. Mudhibiya
164. Malemo
165. Tabunguka
166. Bitighale

Comments are closed.